22.01.2020

XVII Sesja Rady Miejskiej w Czaplinku.

Dnia 30 stycznia 2020 roku o godz. 12.00 odbędzie się XVII Sesja Rady Miejskiej w Czaplinku w sali narad Urzędu Miejskiego.

 

Porządek obrad:

  1. Otwarcie Sesji.
  2. Przyjęcie protokołu z XVI Sesji Rady Miejskiej w Czaplinku.  
  3. Sprawozdanie Burmistrza
    z działalności w okresie międzysesyjnym.
  4. Sprawozdanie z prac Komisji Rady Miejskiej w okresie międzysesyjnym.
  5. Wolne wnioski, informacje i zapytania uczestników sesji.
  6. Odpowiedzi na wnioski i zapytania.
  7. Podjęcie uchwał w sprawie:

a)  uchwalenia budżetu Gminy Czaplinek
na rok 2020 (druk nr 157/20);

b)  uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Czaplinek na lata 2020 – 2029 (druk nr 158/20);

c)  zmiany uchwały nr XVI/138/19 Rady Miejskiej w Czaplinku z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie ustalenia cen maksymalnych i opłat za usługi przewozowe w publicznym transporcie zbiorowym w gminnych przewozach pasażerskich wykonywanych przez Operatora IRAS Ireneusz Gacki Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Handlowo – Usługowe, 78-550 Czaplinek, ul. Pławieńska 9 E (druk nr 159/20);

d)  zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Czaplinek (druk nr 160/20);

e)  opłat za korzystanie z cmentarzy w gminie Czaplinek (druk nr 161/20);

f)  wysokości opłaty za usługi komunalne o charakterze użyteczności publicznej w zakresie wprowadzania nieczystości ciekłych do stacji zlewnej na miejskiej oczyszczalni ścieków w Czaplinku (druk nr 162/20);

g)  górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości na terenie gminy Czaplinek za usługi, o których mowa w art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (druk nr 163/20);

h)  ustalenia opłaty za osady z przydomowych oczyszczalni ścieków zrzucane do stacji zlewnej na miejskiej oczyszczalni ścieków w Czaplinku (druk nr 164/20);

i)  wydzierżawienia na okres 5 lat nieruchomości stanowiącej własność Gminy Czaplinek (druk nr 165/20);

j)  wydzierżawienia na czas nieoznaczony nieruchomości stanowiących własność Gminy Czaplinek (druk nr 166/20).

8. Komunikaty.

9. Zakończenie Sesji.

 

Informujemy, że Sesje Rady Miejskiej są otwarte i mogą w nich brać udział wszyscy zainteresowani.

 Istnieje możliwość obejrzenia „na żywo” przebiegu posiedzenia Rady Miejskiej. W tym celu proszę kliknąć link poniżej:
 
TRANSMISJA NA ŻYWO
 
Posiedzenie RM rozpocznie się o godz. 12:00 (transmisja z sali posiedzeń dostępna od godz. 11:55).

Autor: 
Anna Burdziuk - inspektor ds. obsługi RM