Zapytaj Burmistrza

CAPTCHA
To pytanie sprawdza czy jesteś człowiekiem i zapobiega wysyłaniu spamu.
Wypełnij pole.

Najczęściej zadawane pytania

 

 


W odpowiedzi na toczącą się społeczną dyskusję na temat Megafermy trzody chlewnej  informuję, że z mieszkańcami naszej Gminy i Radnymi RM dzieliłem się już w przeszłości wiedzą, jaką wówczas posiadałem na ten temat.
Pierwszym dokumentem, jaki wpłynął do Urzędu Miejskiego, była oferta spółki Progress Poland, którą otrzymałem podczas spotkania z Prezesem spółki w dniu 24 maja ub.r. Oferta ta, z uwagi m.in. na swój rozmach inwestycyjny, budziła moje wątpliwości co do możliwości jej realizacji, i dlatego nie nadawałem jej publicznego biegu. Kiedy Prezes Spółki zaproponował mi spotkanie w powyższej sprawie w połowie listopada ub.r., (które jednak nie doszło do skutku), zdecydowałem o przedstawieniu oferty Radnym RM, uznając, że jest to odpowiedni czas na jej upublicznienie, ponieważ budowa fermy stała się już prawdopodobna. Następnie problematyka Megafermy była rozpatrywana podczas posiedzeń komisji RM, informowałem o tym także podczas sesji RM, oraz pisałem na łamach Kuriera Czaplineckiego (Nr 125 i 127). Spotkałem się także w tej sprawie w dniu 23 lutego b.r. z mieszkańcami sołectwa Żelisławie na ich wniosek.
Po raz drugi widziałem się, razem z Przewodniczącym RM, z Prezesem spółki w dniu 05 maja b.r. w Bornem Sulinowie. Na spotkanie otrzymałem zaproszenie drogą e-mailową. Uczestniczyliśmy w nim jako zaproszeni goście i obserwatorzy. Spotkanie miało charakter roboczy. Brali w nim udział potencjalni wykonawcy poszczególnych elementów infrastruktury, czyli: dróg, paszarni, elewatora, ubojni, chlewni, domów mieszkalnych, biogazowi, szklarni, hotelu itd.
Z przebiegu rozmów podczas spotkania wynikło, że potencjalny inwestor ma głęboką świadomość, iż zasadniczym krokiem w kierunku realizacji inwestycji jest złożenie w gminie wniosku o wydanie warunków zabudowy dla planowanego przedsięwzięcia. Dotychczas taki dokument do gminy nie wpłynął.
Typowy, standardowy wniosek o wydanie warunków zabudowy lub lokalizacji inwestycji celu publicznego, jest do pobrania na stronach internetowych gminy. Należy podkreślić, że każdy obywatel Polski i UE ma prawo do złożenia takiego wniosku, dotyczącego jakiejkolwiek działki lub nieruchomości położonej na terenie danej gminy, niezależnie od tego, kto jest jej właścicielem. W pkt. IV wniosku należy podać charakterystyczne parametry techniczne inwestycji oraz dane charakteryzujące wpływ inwestycji na środowisko. W przypadku Megafermy, aby burmistrz mógł określić jej wpływ na środowisko, niezbędne jest uzyskanie przez składającego wniosek (potencjalnego inwestora) decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, wydawanej na podstawie Ustawy (Dz. U. z 2016 r. poz. 353), jako przedsięwzięciu mogącym potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko.
I wójt czy burmistrz, po spełnieniu przez wnioskodawcę warunków określonych we wniosku, nie ma prawa odmówić wydania pozytywnej decyzji. W przeciwnym wypadku sprawa może trafić do sądu.
Ale, wobec trwającej obecnie w mediach (Internet, lokalna prasa) i przysłowiowym maglu nagonki na burmistrza i inwestora, Prezes spółki Progress Poland jest gotów w każdej chwili na spotkanie z mieszkańcami gminy Czaplinek, celem wyjaśnienia istoty inwestycji w różnych, wielowymiarowych aspektach, aby rozwiać wszelkie wątpliwości związane budową i funkcjonowaniem Megafermy. Chociaż na tym etapie procedowania żadne, obligatoryjne konsultacje społeczne nie są wymagane.
Wbrew plotkarskim sugestiom nie podjąłem jeszcze żadnej wiążącej decyzji, ponieważ muszę poczekać na proceduralne i merytoryczne rozstrzygnięcia.

 

 Bardzo proszę o informację na kiedy jest planowana realizacja wykonania drogi bitunicznej dla ulicy Kasztanowa/Czaplinek ?

  1. Czy projekt został już przedłożony i zaakceptowany do budrzetu na rok 2017 ?
  2. Czy jest już znany termin realizacji ?

W odpowiedzi na zapytanie dot. stanu technicznego drogi w ul. Kasztanowej w Czaplinku informuję, co następuje.

Wykonanie budowy drogi jest zadaniem inwestycyjnym wymagającym znacznych nakładów rzeczowych i finansowych, których nie przewiduje się w budżecie Gminy na 2017 r. Stan techniczny drogi jest Gminie znany. Rutynowe jej monitorowanie jak i informacje przekazywane od mieszkańców ulicy  skutkują podejmowaniem koniecznych działań poprawiających jakość nawierzchni drogowej.  Wykonywanie robót w czasie opadów deszczu, bądź w przypadku gdy korona drogi wykazuje duży stopień wilgotności jest nieuzasadnione, a taką właśnie sytuację mamy w tym konkretnym przypadku. Z chwilą poprawy warunków atmosferycznych umożliwiających wykonanie robót drogowych, na całej długości drogi zostaną wykonane prace w zakresie niezbędnym do utrzymania jej przejezdności. Nie mogę zgodzić się z prezentowanym poglądem, iż prośby mieszkańców ul. Kasztanowej są zbywane, pozostają bez reakcji ze strony Gminy. Przypominam, że cześć pasa drogowego ul. Kasztanowej po którym odbywa się ruch pojazdów został wzmocniony podbudową z gruzu budowlanego i kruszywa łamanego oraz wyprofilowany poprzez nadanie spadku daszkowego, natomiast na pozostałym odcinku drogi o nawierzchni gruntowej pas jezdny został dostosowany na potrzeby ruchu, lecz rozwiązanie to ma charakter tymczasowy, wymagający ciągłej poprawy.  Nadal ta część drogi do czasu jej budowy planowanej w latach 2019-2020 będzie poprawiana, by jej stan techniczny był jak najmniej dotkliwy dla mieszkańców ulicy i użytkowników drogi. 

Wyjaśnienia szczegółowe w zakresie budowy i remontu drogi oraz oświetlenia zostały zawarte  w piśmie kierowanym do mieszkańców z dnia 05.12.2016 r.

Dzień Dobry mam pytanie. Nie mogę sprawdzić listy przydziału mieszkań po zmianie profilu Gminy. Czy taka strona jeszcze istnieje ?


 Informuję, że ostatnio zaktualizowane listy przydziału mieszkań socjalnych i komunalnych tj. z dnia 2 sierpnia 2016 r. znajdują się na nieistniejącej już, ale nadal aktywnej stronie pod adresem: wrota2.czaplinek.pl w zakładce e-urząd - mieszkania soc. i kom.- lista przydziału mieszkań. Najnowsza aktualizacja list osób ubiegających się o przydział mieszkań zostanie sporządzona do końca lutego 2017 r. i opublikowana na nowej stronie www.czaplinek.pl w zakładce e-urząd.

 Jestem osobą niepełnosprawną mam 1 grupę inwalidzką, na stronie Czaplinka ukazała się informacja o "Warsztatach terapii zajęciowej w Czaplinku" w związku z tym mam pytanie kiedy będzie można się zapisać; kto będzie prowadził zajęcia? Kiedy będzie można uzyskać więcej informacji? I drugie pytanie kiedyś w warsztatach szkolnych bezpłatnie przyjmował radca prawny czy jeszcze jest coś takiego i gdzie?


Warsztaty Terapii Zajęciowej w Czaplinku będą funkcjonować w ramach działalności Zespołu Placówek Edukacyjno- Terapeutycznych w Bobrowie.  Szczegółowych informacji na ten temat udziela Pani Małgorzata Wilk tel. 503 097 552.
Bezpłatne porady prawne nadal są prowadzone w budynku Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego, pokój nr 1, na parterze, przy ul. Wałeckiej 57. Radca prawny przyjmuje od poniedziałku do piątku  w godz. od 8.00 do 12.00.

Oprócz tego Gmina Czaplinek od 2011 roku dla swoich mieszkańców prowadzi w lokalu przy ul. Rynek 1, w każdą pierwsza środę miesiąca punkt bezpłatnych porad prawnych. Radca Prawny Pan Tomasz Musiał przyjmuje od godz. 15.00 do 16.00 (w przypadku większej ilości zainteresowanych poradami prawnymi radca pozostaje dłużej).

 Jaki status ma sprawa "nielegalnej wycinki drzew nad jeziorem Czaplino, której dokonano na szkodę Skarbu Państwa"? Czy już jest wyjaśniona? Proszę o informacje w tej sprawie.


W tej sprawie nadal trwają procedury wyjaśniające. W związku ze złożonym przez Zachodniopomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Szczecinie zawiadomieniem do Prokuratury Rejonowej w Drawsku Pomorskim dot. kradzieży drewna na rzecz Skarbu Państwa toczy się postępowanie dotyczące ustalenia sprawcy nielegalnej wycinki. Z chwilą zakończenia postępowania na sprawcę zostanie nałożona kara administracyjna.

 Panie Burmistrzu,
Chciałbym sprawdzić czas reakcji na wpis w zakładce "Zapytaj Burmistrza". Wpis dokonuję o 20.43 19.12.2016.
Proszę o odpowiedź.
Pozdrawiam


 Zgodnie z treścią regulaminu na odpowiedź pozostawiam sobie okres do 14 dni.