Informacja dla rodzin wielodzietnych - Karta Dużej Rodziny

Od 16 czerwca 2014r. weszło w życie Rozporządzenie Rady Ministrów dotyczące przyznawania Ogólnopolskiej Karty Dużej Rodziny. W związku z tym informujemy, że w gminie Czaplinek wnioski o wydanie karty można składać w siedzibie Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czaplinku przy ulicy ul.Grunwaldzkiej 1, I piętro (obok Straży Miejskiej).

Ogólnopolska Karta Dużej Rodziny to system zniżek dla rodzin wielodzietnych, która przysługuje rodzinom z przynajmniej trójką dzieci, niezależnie od dochodu. Karta jest wydawana bezpłatnie, każdemu członkowi rodziny. Rodzice mogą korzystać z karty dożywotnio, dzieci - do 18 roku życia lub do ukończenia nauki, maksymalnie do osiągnięcia 25 lat. Osoby niepełnosprawne otrzymają kartę na czas trwania orzeczenia o niepełnosprawności.

Karta oferuje system zniżek oraz dodatkowych uprawnień. Jej posiadacze będą mieli możliwość korzystania z katalogu oferty kulturalnej, rekreacyjnej czy transportowej na terenie całego kraju.

Liczba instytucji i firm, które oferują zniżki rodzinom systematycznie się powiększa. Wszystkie miejsca oferujące zniżki będą opatrzone logo „Tu honorujemy Kartę Dużej Rodziny”.

Wymaganymi dokumentami od wnioskodawcy ubiegającego się o przyznanie Karty Dużej Rodziny są:

- wniosek o przyznanie Karty Dużej Rodziny,
- w przypadku rodzica oraz małżonka rodzica – dokument potwierdzający tożsamość,
- w przypadku dzieci w wieku do 18 roku życia – akt urodzenia lub dokument potwierdzający tożsamość,
- w przypadku dzieci w wieku powyżej 18 roku życia – dokument potwierdzający tożsamość oraz zaświadczenie ze szkoły lub szkoły wyższej o planowanym terminie ukończenia nauki w danej placówce,
- w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności – orzeczenie o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności,
- w przypadku dzieci umieszczonych w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka – postanowienie o umieszczeniu w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka,
- w przypadku osób, o których mowa w art.37 ust 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej (tj. osób, które osiągnęły pełnoletność przebywając w pieczy zastępczej i przebywają w dotychczasowej rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka) – zaświadczenie o pozostawaniu w dotychczasowej rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka, oraz zaświadczenie o kontynuowaniu nauki.

Karta wydawana będzie bezpłatnie.

Szczegółowe informacje można uzyskać na stronie internetowej MGOPS w Czaplinku http://mgops.czaplinek.ibip.pl w zakładce Karta Dużej Rodziny, lub pod numerem telefonu 94 375 57 45.


Informacje nt. czym jest Karta Dużej Rodziny, co oferuje, jak zostać jej partnerem oraz informację o partnerach Karty Dużej Rodziny znajdziecie Państwo na stronie internetowej

https://www.mpips.gov.pl/wsparcie-dla-rodzin-z-dziecmi/karta-duzej-rodziny/

 

W tej chwili brak zawartości sklasyfikowanej pod tym terminem.